Vi har ändrade telefontider med anledning av Covid-19

Har du fått ett krav och vill kontakta Kundcenter?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-16:00
Du kan också sända meddelanden till och kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Tycker du att det tar tid innan du får svar från oss i telefon eller via mejl?
(Se informationen genom att scrolla ner på sidan efter att du klickat på länken)

Har du råkat ut för en skada och vill kontakta oss?
Vår telefontid är vardagar (måndag-fredag) mellan kl 09:00-15:00
Du kan också mejla till skador@tff.se eller kommunicera med oss genom att logga in på Mina sidor

Stäng

Så här behandlar Trafikförsäkringsföreningen (TFF) dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet. Den rättsliga grunden för TFF:s behandling är ett berättigat intresse för att kunna administrera verksamheten, fullgöra avtal och fullgöra en rättslig förpliktelse. Vi tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

TFF är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige och vi har en central roll i det svenska trafikförsäkringssystemet. Vi behandlar personuppgifter inom vår skadereglering, hantering av trafikförsäkringsavgiften och administration av Trafikskadenämnden. Vi behandlar också namn och adressuppgifter till kontaktpersoner på medlemsbolagen, vilket främst sker hos Staben men även av andra inom TFF. Inom ramen för verksamheten samverkar TFF också med företag, organisationer och myndigheter.

Information om hur vi behandlar personuppgifter finns under varje verksamhetsområde:

Skadereglering

Trafikförsäkringsavgift

Utbildning

Stilleståndsberäkning

TFF hanterar vissa försäkringsfrågor för motorfordon inom det frivilliga branschsamarbetet i Sverige. Detta arbete drivs i Bilförsäkringskommittén (BFK). Vi hanterar även frågor inom ramen för Personskadekommittén (PSK).

Vi reglerar även skador som gäller gränsförsäkringar som tecknas genom Tullverket, i enlighet med trafikförsäkringsförordningen.

I det internationella trafikförsäkringssamarbetet har TFF rollen som Gröna Kort-byrå, garantifond, skadeersättningsorgan, informationscenter och skaderegleringsrepresentant.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

För att kunna administrera verksamheten inom våra ansvarsområden behandlar vi namn på kontaktpersoner på TFF:s medlemsbolag, försäkringsföretag, företrädare för och anställda hos myndighet, anställda hos underleverantörer och konsulter som samarbetar med TFF, anställda på företag eller organisationer som TFF samverkar med, allmänheten som ställer frågor, politiker eller andra personer och namn på personer som tecknar gränsförsäkring samt i vissa fall registreringsnummer.

Vi behöver behandla uppgifterna för att kunna administrera verksamheten. Uppgifterna har lämnats av medlemsbolag, försäkringsföretag, kontaktpersoner samt personer som vill teckna gränsförsäkring. Vissa av uppgifterna har du själv lämnat men vi har även fått uppgifter från försäkringsföretag.

Vem kan se dina personuppgifter?

De som handlägger ditt ärende eller på annat sätt hanterar denna typ av uppgifter inom TFF kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemen.

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan uppgifter lämnas till tredje land inom ramen för det internationella Gröna kort-samarbetet.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt och uppgifterna raderas när de inte längre behövs för verksamheten.

Personuppgifter relaterade till ett avtal gallras så snart som möjligt efter att avtalsförhållandet upphört, om inte annan lagstiftning eller avtal ställer krav på längre arkivering.

Så tar du tillvara dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Datainspektionen.