Regler som underlättar om du råkar ut för en trafikolycka utomlands

Är du bosatt i Sverige och råkar ut för en trafikolycka utomlands (se nedan vilka länder som gäller), kan du få skadan reglerad i Sverige efter det att du kommit hem. Du behöver alltså inte ha kontakt med ett utländskt försäkringsbolag på ett främmande språk i ett annat land.

Sedan 2003 finns ett EU-direktiv som gör detta möjligt. Reglerna gäller om du skadas i trafiken när du reser i ett EES-land (EU samt Island, Liechtenstein och Norge) eller i Schweiz. De gäller även om en olycka sker i ett annat land som är anslutet till gröna kort-systemet, under förutsättning att fordonet som orsakat skadan är trafikförsäkrat i ett EES-land eller i Schweiz.

Om du skadats i trafiken i något av dessa länder, kontakta ditt försäkringsbolag eller oss för att få hjälp med att hitta det utländska försäkringsbolagets representant i Sverige. Representanten handlägger skadan för det utländska försäkringsbolagets räkning enligt de ersättningsregler som gäller i skadelandet.

Reglerna gäller om du har anspråk på ersättning från en annan trafikants trafikförsäkring. Det förutsätter som regel att det är din motpart som orsakat olyckan.

Ha i åtanke att reglerna varierar i olika länder och de flesta kräver en anmälan underskriven av båda parterna eller polisrapport.

Detta gäller om du själv orsakat en olycka under en utlandsresa:

Kontakta ett informationscentrum

Ett informationscentrum finns i varje EES-land och i Schweiz. Kontakta centret i det land där din motparts fordon är registrerat. Centret har uppgift om vilka skaderegleringsrepresentanter som det egna landets försäkringsbolag har utsett i andra länder. De kan också tala om var ett fordon är försäkrat.

TFF är informationscentrum i Sverige och vi kan hjälpa till om du inte hittar det utländska försäkringsbolagets representant här.

Svenska försäkringsbolags representanter utomlands.

Ett skadeersättningsorgan kan gripa in

I alla EES-länder och i Schweiz finns dessutom ett skadeersättningsorgan

TFF är skadeersättningsorgan i Sverige och kan gripa in och handlägga en skada enligt EU-direktivet om:

  • Det utländska försäkringsbolaget eller skaderegleringsrepresentanten inte har lämnat ett motiverat svar/erbjudande om ersättning inom en viss tid till den som drabbats av en skada.

  • Försäkringsbolaget inte har utsett någon skaderegleringsrepresentant här i Sverige.

  • Om det utländska fordon som orsakat olyckan är oförsäkrat eller okänt regleras skadan också av oss.

Utökat skydd i den svenska trafikförsäkringen

Svenska medborgare eller personer med hemvist i Sverige har ett unikt skydd om de är utomlands och skadas med ett svenskt fordon. Genom fordonets svenska trafikförsäkringsbolag ersätts bland annat föraren och passageraren för sina personskador, oavsett vem som orsakar olyckan.

Kontakta ditt försäkringsbolag om du vill veta mer.