Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du har fått eller bestridit ett krav på trafikförsäkringsavgift från TFF. Du kan också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är besökare hos TFF.

Jag har fått eller bestridit ett krav


Vem ansvarar för de personuppgifter TFF behandlar om mig?

Vi ansvarar för att vår behandling av personuppgifter i skuldärenden går rätt till.

Varför behandlar TFF personuppgifter om mig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna driva in den skuld som du är skyldig oss och för att du ska kunna få information om din skuld. Uppgifterna används också för att vi ska kunna identifiera dig. 

Uppgifterna behandlas för vår inkassoverksamhet och används för fakturering, bokföring, statistik, rättsliga åtgärder samt felsökning i och förvaltning av våra IT-system.

Har TFF rätt att behandla personuppgifter om mig?
Vår fakturerings- och inkassoverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. När vi behandlar dina personuppgifter för fakturerings- och inkassoändamål gör vi därför det för att kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse. 

När ditt försäkringsbolag överlåter sitt krav på obetald försäkringspremie eller självrisk till oss, blir TFF din nya avtalspart och när vi driver in skulden gör vi det för att uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar då dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig. 

Vi måste behandla och spara vissa uppgifter för att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser. Det handlar bland annat om bokföringslagens bestämmelser och skyldigheten att vidta rättelse och återbetala i enlighet med Transportstyrelens beslut. 

Vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att ta fram statistik för målgruppsanpassade kampanjer och kundundersökningar. 

Vi har också ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att felsöka, testa och utveckla våra system.

Vi använder automatiserade processer med inslag av profilering till grund för beslut om de indrivningsåtgärder vi vidtar. Resultatet av de automatiserade processerna kan till exempel innebära att vi ansöker om betalningsföreläggande eller verkställighet hos Kronofogden. De automatiserade processerna förändrar inte din rättsliga ställning och omfattas därför inte av förbudet mot automatiserade beslut i artikel 22 dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi behandlar uppgifter om bland annat namn och personnummer, kontaktuppgifter, registreringsnummer på fordon, skuldsituation och betalningar.

Vi får dina personuppgifter från Transportstyrelsen, Kronofogden, Skatteverket, inkasso- och kreditinformationsföretag, försäkringsbolag och från dig själv. 

Om du kontaktar oss per telefon antecknar vi vad som sägs. Brev och e-post scannas och läggs in i ditt ärende i vårt IT-system.

Behandlas känsliga uppgifter?
Vi behöver inte känsliga uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende. Känsliga uppgifter kan till exempel vara domar i brottmål, etniskt ursprung, politisk åsikt, facktillhörighet, hälsa, sexualliv och religiös åskådning. Lämna därför inte sådana uppgifter till oss.

Vem kan se personuppgifter om mig?
De som handlägger ditt ärende kan se dina personuppgifter. I vissa fall kan även vår IT-personal se uppgifterna vid felsökning eller utveckling av systemet. 

Vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter, inkasso- och kreditinformationsföretag, statistikföretag, konkursförvaltare och försäkringsbolag för att få ett bra beslutsunderlag när vi bedömer vilka åtgärder vi ska vidta för att få betalt. Vi lämnar också uppgifter till post- och printföretag samt delgivningsföretag för att du ska få våra brev. 

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter så länge du har en skuld till oss. 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet.

Inspelning av telefonsamtal
När du ringer till vårt Kundcenter spelas samtalet in. Inspelningarna används till att utbilda våra medarbetare så att bemötandet av våra kunder håller hög kvalitet. Du har möjlighet att, via knappval, välja att samtalet inte ska spelas in.

TFF ansvarar för de personuppgifter vi behandlar vid samtalsinspelning. Genom vårt dotterbolag Svensk Försäkring Administration AB (SFAB) anlitar vi Telia för telefonitjänster. Telia följer gällande dataskyddslagstiftning och svarar för att de personuppgifter som spelas in skyddas.

De som kan ta del av samtalsinspelningarna är ett begränsat antal personer med särskild behörighet på vårt Kundcenter. Om det uppstår tekniska problem kan även en behörig person från Telia ta del av inspelningarna. 

Samtalsinspelningarna sparas på en server hos Telia i Sverige. De raderas automatiskt efter 14 dygn. Under de 14 dygn som inspelningarna sparas är de sökbara via datum, tidpunkt, samtalslängd eller via det telefonnummer som samtalet kom från. Det går inte att söka på ord eller annat innehåll i det inspelade samtalet. Personnummer sparas inte och därför kan TFF inte identifiera den inringande personen i efterhand. 

Samtalsinspelningar kan enligt lag lämnas ut till brottsutredande myndighet och då kan de sparas längre än 14 dygn.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Vill du istället ha en sammanställning av dina skulder ringer du till oss.

Om du vill begära registerutdrag kan du logga in på Mina sidor

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag är besökare hos TFF

Så här behandlar vi dina personuppgifter.