De vanligaste frågorna till oss

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som kommer till vårt Kundcenter. Vi hoppas att du hittar svaret på just det du undrar över.

Vad gäller om jag varit sen med att betala min premie till försäkringsbolaget?

Om du betalar in din premie till ditt försäkringsbolag när försäkringen redan har upphört, uppfattas inbetalningen som en begäran om en ny försäkring.

Den nya försäkringen börjar gälla senast dagen efter du gjort din betalning till försäkringsbolaget. 

En betalning av premien efter det att försäkringen redan har upphört, har alltså ingen verkan bakåt i tiden.

Vem ska teckna trafikförsäkring för fordonet?

Fordonet ska vara trafikförsäkrat av ägaren. Vid kreditköp eller leasing ska fordonet i stället försäkras av innehavaren. Om ägaren är omyndig och saknar körkort för fordonet ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Vad gäller om ägaren är omyndig?

Om ägaren är omyndig och saknar körkort för fordonet ska fordonet försäkras av vårdnadshavaren.

Kan den förre ägarens försäkring gälla?

Nej, den föregående ägarens trafikförsäkring upphör alltid från och med den dag då ägarbytet sker.

Vad gäller om ägarbytet ännu inte har registrerats hos Transportstyrelsen?

Du som ägare måste trafikförsäkra ditt fordon senast samma dag som ägarbytet sker. Det är från och med det datum som angivits på ägarbytesanmälan.

Förutsatt att anmälan om ägarbyte kommer in till Transportstyrelsen inom tio dagar, kommer du att bli registrerad som ägare med retroaktiv verkan från och med detta datum.

Vad innebär det att ställa av eller ställa på ett fordon?

Om du inte ska använda ditt fordon under en period kan du ställa av det i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Det innebär att du inte behöver ha en trafikförsäkring under denna tid.

Innan du ställer på fordonet igen i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen, måste du skaffa en trafikförsäkring hos ett försäkringsbolag.

Vad gäller om anmälan om avställning/avregistrering inte kommer fram till Transportstyrelsen?

Ett fordon ställs av/avregistreras i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen från det datum som en fullständig anmälan kommit in till dem.

Det är du som ägare som ansvarar för att din anmälan kommer fram och att den är fullständig och korrekt.

Du som ägare måste även kontrollera att fordonet verkligen blivit avställt/avregistrerat innan du låter trafikförsäkringen upphöra.

Jag använder inte mitt fordon, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Även om du inte använder ditt fordon ska det vara trafikförsäkrat. Skyldigheten att ha trafikförsäkring upphör bara om fordonet ställs av eller avregistreras i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Mitt fordon är i så dåligt skick att det inte går att använda, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Du som ägare måste ha ditt fordon trafikförsäkrat även om det inte kan användas och behöver repareras. Även när fordonet står på verkstad för reparation så måste det vara försäkrat. Om du inte använder fordonet, ställ av eller avregistrera det i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Det är bara då du inte behöver ha trafikförsäkring.

Jag har körförbud på mitt fordon, måste det ändå vara trafikförsäkrat?

Om du inte har ställt av ditt fordon måste du som ägare ha fordonet trafikförsäkrat även om det har körförbud. Skyldigheten att ha trafikförsäkring upphör bara om fordonet ställs av eller avregistreras i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Behöver jag ha fordonet trafikförsäkrat om det är stulet?

Trots att fordonet stulits måste du som ägare ha det trafikförsäkrat. Om du inte längre vill ha trafikförsäkring på ditt stulna fordon måste det ställas av i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Vad gäller om mitt fordon har lämnats till en bilfirma för försäljning?

Så länge inget ägarbyte har skett måste du som ägare fortsätta att trafikförsäkra fordonet.

Vad gäller om mitt fordon har blivit beslagtaget?

Om ditt fordon är beslagtaget av polisen eller Kronofogden ska det vara trafikförsäkrat om du inte ställt av det i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Om ditt fordon varit inlåst hos polisen eller Kronofogden och du inte haft möjlighet att hämta ut det därifrån, kan du få avgiften nedsatt. Sänd ett intyg till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) från polisen/Kronofogden på att ditt fordon varit beslagtaget.

Vad händer om jag inte betalar in trafikförsäkringsavgiften till TFF?

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) kräver in avgiften enligt vanlig inkassoprocess. Det innebär att om du inte betalar när vi sänder krav och påminnelser till dig, kan vi ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden som fastställer din skuld till oss. Då måste du, utöver det du är skyldig TFF, betala en ansökningsavgift (300 kr) och en arvodesavgift (380 kr).

Med den fastställda skulden kan vi ansöka om utmätning hos Kronofogden och då ökar kostnader ytterligare. 

Hur beräknas trafikförsäkringsavgiften?

Trafikförsäkringsavgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Avgiften ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt).

Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. I TFF:s avgiftstabell delas fordonen in i 19 avgiftsgrupper.

TFF:s avgiftstabell utvärderas minst två gånger om året och revideras vid behov efter eventuella förändringar i försäkringsbolagens premier. Processen för hur trafikförsäkringsavgiften bestäms, granskas varje år av TFF:s externa revisorer.

Avgiftens storlek förändras för den som efter den 1 september 2019 kommer upp i en oförsäkrad tid på 30 dagar. Från dag 31 reduceras avgiften till 75 procent av ordinarie avgift. Från dag 91 reduceras avgiften till 50 procent av ordinarie avgift.  Från dag 181 reduceras avgiften till 25 procent av ordinarie avgift. 

Avgiftssänkningen görs för att motverka en alltför hög skuldsättning. Avgiften ska avse ett och samma fordon under en sammanhängande period. Den lägsta debiteringen med reducerad avgift är 7 kronor per dag.

Vad går trafikförsäkringsavgiften till?

Trafikförsäkringsavgiften bidrar till att ersätta de människor som blivit skadade eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon.

Vad gäller om jag som ägare inte känt till lagreglerna?

Du som äger ett fordon måste ta reda på vilka lagar som gäller vid fordonsinnehav och vilka skyldigheter du har. Du kan inte i något sammanhang hävda att du varit okunnig om gällande lag.

Om bilens förre ägare har en skuld till TFF, övertar den nye ägaren skulden?

Nej, som ny ägare till bilen övertar du inte den förre ägarens eventuella skuld till TFF. Skulden är personlig och står på den förre ägaren som person - inte på bilen.

Dock bör du alltid kolla upp vilka skulder som tillhör bilen innan du köper den genom att kontakta Transportstyrelsen. Det finns andra typer av skulder som kan drabba dig som ny ägare.

Vad gäller om jag som ägare har tecknat en avställnings-/garageförsäkring?

Avställningsförsäkring gäller bara om ditt fordon är avställt i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Trafikförsäkring ingår inte i denna försäkring. Därför måste du ha kvar din trafikförsäkring fram tills dess att avställningen är registrerad i vägtrafikregistret.

Måste jag betala trafikförsäkringsavgift om fordonet förts ut ur Sverige?

Om ditt fordon varit registrerat i ett annat land samtidigt som du blivit debiterad trafikförsäkringsavgift i Sverige, kan du få avgiften nedsatt.

Du kan stoppa fortsatt debitering genom att snarast sända översatta handlingar till Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som visar att ditt fordon är registrerat i ett annat land. Du måste också avregistrera ditt fordon i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen.

Vad gäller vid avregistrering/export?

Vid avregistrering ska registreringsbevisets del för anmälan användas. Du som ägare ska underteckna handlingen och sända den till Transportstyrelsen.

Avregistrering kan ske:
- när fordonet skrotats (skrotningsintyg behövs),
- när fordonet ändrats så att det inte längre är registreringspliktigt,
- om fordonet förts ur landet för gott (då ska du lämna in bevis om registrering i annat land eller ett bevis om förtullning i det landet).

Bevis om förtullning behövs inte i ett EU-land.

Skrotningsintyg utfärdas av auktoriserad bilskrotare och kommuner med mottagningsställen för skrotbilar. Det är ditt ansvar som fordonsägare att se till att skrotningsintyget lämnas till Transportstyrelsen.

Samtidigt med anmälan om avregistrering ska du skicka in fordonets registreringsskylt/-ar till vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Detta behövs inte om det finns ett skrotningsintyg som säger att skyltarna tagits om hand för skrotning. Har en skylt förstörts eller tappats bort, ska du skicka in en skriftlig anmälan om detta till vägtrafikregistret.

Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor eller invändningar som gäller ett krav från oss, bör du i första hand kontakta vårt Kundcenter. Det är viktigt för oss att få besvara dina frågor, informera om vår uppgift och förklara varför du fått ett krav från oss.

Har du klagomål eller synpunkter på vår hantering av ditt ärende, är du välkommen att framföra dem till oss. Det kan gälla synpunkter på vårt bemötande, vår tillgänglighet, informationen på webbplatsen eller annat.

Dina synpunkter är viktiga då vi hela tiden vill förbättra vår verksamhet.

För överklagan av våra ärenden är allmän domstol den högsta instansen.