Intypning underlättar livet för maskinköparen

År 1998 införde försäkringsbranschen en frivillig intypning av arbetsfordon och -maskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner, i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127.

Säkerhetsbestämmelserna i försäkringsvillkoren kräver att maskinen uppfyller kraven i SBF 127 och att en årlig brandskyddskontroll utförs. Underlåtelse att följa dessa regler kan leda till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada.

Om maskinen typbesiktigats på uppdrag av svensk tillverkare eller generalagent kan kunden vara förvissad om att den vid köpet uppfyller kraven i SBF 127. Köp av en maskin som inte uppfyller dessa säkerhetskrav kan innebära att maskinägaren nekas brandförsäkring.

Vi erbjuder svenska tillverkare och generalagenter av arbetsfordon och -maskiner, inklusive skogs- och anläggningsmaskiner brandskyddsintypning i enlighet med SBF 127. Efter godkännande utfärdas ett intyg som bekräftar att den aktuella modellen uppfyller försäkringsbolagens krav. 

Från och med oktober 2020 behöver inte maskiner som är helt eldrivna typas in längre. Därmed erbjuds inte heller denna tjänst för helt eldrivna fordon.

Intypningen är en kostnadsfri service som utförs av försäkringsbranschens representanter.

OBS!
Vid flera importörer eller direktimport av ett märke kan typgodkännande av en viss modell normalt sett inte göras, eftersom modellintyget hänvisar till ett företag eller en organisation med huvudansvar för anpassningar av modellen till regelverket. I dessa fall ska i stället årlig brandskyddskontroll utföras på maskinen före leverans. Vid denna kontroll utfärdas ett protokoll för just den maskin som kontrollerats. 

Ansökan om intypning

Förteckning över intypade maskiner

Förteckning över företag med behörig personal för brandskyddskontroll finns här.

Regelverket SBF 127 beställs från Brandskyddsföreningen.