Områden där TFF verkar utanför huvuduppgifterna

Det finns några områden där Trafikförsäkringsföreningen (TFF) verkar utanför den huvudsakliga värdekedjan.

Bilförsäkringskommittén (BFK)

TFF hanterar vissa försäkringsfrågor som gäller motordrivna fordon inom det frivilliga branschsamarbetet i Sverige. Arbetet sker genom Bilförsäkringskommittén (BFK) och rör gemensamma branschfrågor där det är konkurrensrättsligt lämpligt att samarbeta och där samarbete ger fördelar både för försäkringsbolagen och kunderna.

BFK arbetar med operativa ämnen inom trafik- och övrig motorfordonsförsäkring. Det kan handla om lagstiftningsfrågor och annan rättsutveckling eller sådant som rör oförsäkrade fordon. Det kan också gälla samverkan i olika frågor med andra branschorganisationer eller myndigheter. BFK bevakar arbetet inom Gröna Kort-samarbetet och Insurance Europe i de frågor som kan ha betydelse för TFF:s och/eller försäkringsbolagens operativa verksamhet.

Personskadekommittén (PSK)

TFF delar ansvaret för Personskadekommittén (PSK) med Svensk Försäkring. Arbetet i PSK syftar till att ge förutsättningar för enhetliga bedömningar av hög kvalitet på personskadeområdet.

Frågorna handlar huvudsakligen om ersättning som är baserad på skadeståndsrättslig grund, till exempel genom trafikförsäkring eller ansvarsförsäkring. Även frågor inom villkorad personförsäkring kan tas upp i PSK i de fall där det är konkurrensrättsligt tillåtet. PSK fungerar också som en kontaktyta i personskadefrågor mellan branschen och exempelvis olika myndigheter.

Remissinstans

TFF är ofta remissinstans inom trafikförsäkringsområdet. Mycket av det som berör remissförfaranden ligger inom ramen för det arbete som sker inom BFK. TFF:s roll som remissinstans är att vara objektiv, oberoende och redogöra för gällande lagstiftning.