Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är besökare hos TFF eller blivit inbjuden av oss att använda digitala tjänster.

Namnuppgifter i vår besöksdator
Om du besöker TFF kan du av säkerhetsskäl bli ombedd att skriva ditt för- och efternamn i vår besöksdator (Pronestor Visitor). Det beror på att vi vid eventuell utrymning av våra lokaler eller annan incident behöver veta vilka som vistas i lokalerna. 

TFF ansvarar för att behandlingen av ditt namn i vår besöksdator går rätt till. Den rättsliga grunden för vår behandling är intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av säkerhet väger tyngre än besökares intresse av att inte lämna ut sitt namn. 

Vi sparar ditt namn i 14 dagar och uppgifterna lagras under den tiden i vårt dotterbolags Svensk Försäkring Administrations AB:s (SFAB) lokaler. Endast behörig personal hos SFAB kan ta del av uppgifterna och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan. Ditt namn används inte för automatiserade beslut. 

Videoupptagningar i vår reception
Du som besöker TFF kan av säkerhetsskäl bli inspelad av övervakningskameror i vår reception. Videoupptagningarna har ingen ljudupptagning.

Kamerabevakningen är till för att skapa en trygg och säker miljö såväl för dig som besökare som för oss. Vi sparar videoupptagningarna i 30 dagar. Vid misstanke om brott kan videoupptagningarna sparas under en längre tid. Då sparas videoupptagningarna tills de inte längre behövs som bevismaterial. 

TFF är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dem utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att upprätthålla trygghet och säkerhet väger tyngre än våra besökares intresse av att inte synas i vår kamerabevakning. Vi behöver inte söka tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för vår kamerabevakning eftersom den grundar sig på en intresseavvägning. 

Endast ett begränsat antal anställda i SFAB har tillgång till videoupptagningarna. Videoupptagningarna kan vid misstanke om brott även lämnas till vårt anlitade säkerhetsföretag och till brottsutredande myndighet. SFAB, som är vårt personuppgiftsbiträde, vårt säkerhetsföretag och myndigheter är på samma sätt som vi skyldiga att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 

Vi och SFAB behandlar personuppgifterna i Sverige. Inga personuppgifter överförs till tredje land. 

Personuppgifterna används inte för automatiserade beslut.

Om du blivit inbjuden av TFF att använda digitala tjänster inom Office 365 kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar om dig är felaktig har du rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta oss: Trafikförsäkringsföreningen, Box 24035, 104 50 Stockholm. 

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00. Du kan också vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.