Att bli medlem i TFF

De försäkringsföretag som erbjuder trafikförsäkring och är verksamma i Sverige måste enligt lag vara medlemmar i Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Att ansöka om medlemskap kostar ingenting. Medlemskapet innebär bland annat att solidariskt med övriga medlemmar finansiera TFF:s verksamhet och bidra till att alla som drabbats av skador i trafiken får hjälp.

Så här ansöker ni om medlemskap i TFF

Att ansöka om medlemskap i TFF är kostnadsfritt. Utländska försäkringsföretag får i regel ett temporärt medlemskap i väntan på att det formella förfarandet mellan de berörda tillsynsmyndigheterna blir klart.

Ansökan görs av behörig företrädare för försäkringsföretaget och ska innehålla dessa uppgifter:

  • Begäran om medlemskap i TFF och uppgift om från vilken (ungefärlig) tidpunkt som försäkringsföretaget planerar att börja erbjuda trafikförsäkring i Sverige.

  • Försäkringsföretagets post- och gatuadress, telefonnummer samt e-postadress.

  • Fullständiga kontaktuppgifter till personer inom försäkringsföretaget som ansvarar för skade- respektive försäkringsfrågor gentemot TFF och övriga försäkringsföretag. 

Om det är ett utländskt försäkringsföretag som ska vara verksamt i Sverige, ska ansökan även innehålla detta:

  • Uppgift om verksamheten ska bedrivas från en sekundäretablering i Sverige eller genom gränsöverskridande verksamhet. Vid sekundäretablering anges även om det är fråga om generalagent, filial eller generalrepresentation. Vid gränsöverskridande verksamhet utan fast driftställe i Sverige, anges vem som är försäkringsföretagets representant i Sverige enligt 5 § trafikskadelagen.

  • Dokumentation som visar att Finansinspektionen har underrättats av den utländska tillsynsmyndigheten om att försäkringsföretaget har tillstånd att erbjuda direkt trafikförsäkring och ska göra det även i Sverige.

Ansökan skickas skriftligt eller via e-post till TFF. Bifoga de handlingar som krävs. TFF tar därefter ställning till medlemskap.

När ni som försäkringsföretag blivit medlemmar i TFF tilldelas ni en kod. Koden är viktig för försäkringsföretaget och för Transportstyrelsen.

Vad ska ni som medlem betala?

Enligt lag är de försäkringsföretag som har tillstånd klass 10 skyldiga att vara medlemmar i TFF och bidra till vår verksamhet. Den trafikförsäkringsavgift som TFF tar in räcker inte till att ersätta alla personer som drabbats av skador. Medlemmarna skjuter till resten.

Avräkningen baseras på total bruttopremieintäkt för direkt trafikförsäkring i Sverige.

Begreppet årsrisk används för statistik i olika sammanhang. Enkelt förklarat; om två bilar har varit försäkrade under 6 månader var under året så utgör de tillsammans en årsrisk, det vill säga den försäkrade tiden läggs samman till ett år. Det innebär att man kan räkna antalet dagar försäkringen varit gällande och dela med 365 så får man hur många årsförsäkringar det blir totalt.

Medlemmarna finansierar TFF genom avräkningen

De försäkringsföretag som är medlemmar i TFF är enligt trafikskadelagen solidariskt ansvariga för finansieringen av TFF:s verksamhet. TFF:s intäkter tas in i form av trafikförsäkringsavgifter från ägare till oförsäkrade fordon. Det underskott som uppstår, inklusive kostnaden för Trafikskadenämnden, fördelas på medlemmarna utifrån marknadsandelar inom området trafikförsäkring.

TFF:s nettoresultat specificeras i skadekostnader uppdelat per skadeår, trafikförsäkringsavgifter, kapitalförvaltning, övriga intäkter och räntor samt driftskostnad (inklusive Trafikskadenämnden). Resultatet för innevarande år fördelas utifrån medlemmarnas procentuella andel av total premievolym för året före verksamhetsåret.

Skadekostnaderna bokförs per skadeårgång och fördelas på samma sätt som ovan. Det kan finnas skadekostnader så långt tillbaka som 1970-talet. Det innebär att premievolymer från 1970-talet och framåt måste finnas med i avräkningen för att skadekostnaderna ska kunna fördelas rätt. Kostnaderna för respektive skadeår ska alltid fördelas utifrån premievolym från året innan skadeåret.

Vad behöver ni som medlem rapportera till oss?

Det är viktigt att ni meddelar oss när förändringar av verksamhetsstrukturen inträffar, som sammanslagningar, uppköp eller liknande. Det kan ha betydelse för ert medlemskap.

För att stämman ska kunna fatta beslut om avräkning och upprätta en röstlängd, ska ni som medlem varje år rapportera denna statistik till oss:

  • Total bruttopremieintäkt för direkt trafikförsäkring i Sverige under det år som ligger två år före aktuellt kalenderår (24 § trafikskadelagen)

Medlemmarnas inbördes ersättningsansvar ska enligt lagen fördelas ”efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som härrör från verksamhet här i landet och som för var och en av dem belöper på näst föregående kalenderår”.

  • Antal trafikförsäkrade fordon under årsrisk under det år som ligger två år före aktuellt kalenderår (TFF:s stadgar)

Fördelningen mellan medlemmarna vad gäller ersättning till TFF beslutas av föreningsstämman. Vid stämman ska det även upprättas en röstlängd som enligt stadgarna bland annat baseras på ”antalet procent av trafikförsäkrade motordrivna fordon under årsrisk under det år som ligger två år före aktuellt kalenderår, avrundat till närmast hela tal”.

Mer om TFF