Så här behandlar TFF dina personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du själv, din arbetsgivare eller din uppdragsgivare har lämnat uppgifter för stilleståndsberäkning. Du kan också läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter om du är besökare hos TFF.

Jag själv, min arbetsgivare eller min uppdragsgivare har lämnat uppgifter för stilleståndsberäkning


Vem ansvarar för de personuppgifter TFF behandlar om mig?
Vi ansvarar för att den hantering av personuppgifter som sker inom vår verksamhet går rätt till om inte annat anges. Din arbetsgivare eller uppdragsgivare ansvarar för de personuppgifter som lämnats om dig.

Varför behandlar TFF personuppgifter om mig?
Vi behandlar personuppgifter om dig eftersom du är anställd i, eller företrädare för, ett företag som är part i någon av överenskommelserna eller medlem eller representant för en medlem hos någon av avtalsparterna.

Har TFF rätt att behandla personuppgifter om mig?
Vi har rätt att behandla personuppgifter om dig eftersom vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för att kunna ge personer tillgång till applikationen och hantera behörigheter som ett led i att fullfölja ett avtal med företrädare för bussföretagen respektive med åkeriföretagen. 

Vi har dessutom ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för följande ändamål:

  • Analys av användningen av applikationen. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla informationsingivning och funktionalitet.

  • Felsökning, loggning, utveckling, testning och förbättring av applikationen. Behandlingen är nödvändig för att skydda och utveckla applikationen.

  • Framtagande av rapporter och statistik. Behandlingen är nödvändig för att följa upp och utvärdera vår verksamhet.

  • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor. Behandlingen är nödvändig för att ge dig god service.

  • Behandling av sådana personuppgifter som är nödvändiga för att samverkan mellan TFF och medlemsföretag eller annan juridisk person, myndighet, företag eller organisation ska fungera och för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen.

Vilka personuppgifter behandlas?
Vi behandlar uppgifter om namn, företag, telefonnummer och e-postadress. 

Dina personuppgifter har lämnats av dig själv, din arbetsgivare eller din uppdragsgivare.

Behandlas känsliga personuppgifter?
Vi behöver inte känsliga uppgifter om dig. Känsliga uppgifter kan till exempel vara domar i brottmål, etniskt ursprung, politisk åsikt, facktillhörighet, hälsa, sexualliv och religiös åskådning.

Vem kan se personuppgifter om mig?
Den på ditt företag som är administratör i systemet kan se dina personuppgifter. Även IT-personal hos vår underleverantör som har hand om drift, förvaltning och underhåll av systemet kan se dina personuppgifter vid felsökning, rättelse och utveckling samt för hjälp med tillgång till tjänsten. 

Vi och de vi lämnar uppgifter till behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter tills du, din arbetsgivare eller din uppdragsgivare meddelar oss att du inte längre behöver ha tillgång till applikationen. 

Vi gör en kontroll att uppgifterna är aktuella och korrekta en gång om året.

Vilka rättigheter har jag gällande TFF:s behandling av mina personuppgifter och hur tillvaratar jag mina rättigheter?
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift är felaktig kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@tff.se eller 08-522 782 00.

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag är besökare hos TFF

Så här behandlar vi dina personuppgifter.